Minimum Days Wednesday, Nov. 13th and Thursday, Nov. 14th